Çerez Örnek

MEZUN YETERLİLİKLERİ VE PROGRAM ÇIKTILARI

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MEZUN YETERLİLİKLERİ 

Fakültemizin öğrencilerinin mezuniyet aşamasında sahip olması gereken ve diş hekiminin toplumdaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmesine yönelik yeterlilikleri tanımlanmıştır. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu bir diş hekiminden beklenen 7 temel rol üzerinden 51 genel yeterlilikler başlığı belirlenmiştir. Mezunlarımızdan beklenen 7 temel rol:

 1. Diş Hekimi
 2. Profesyonel ve Etik
 3. Sağlık Çalışanı
 4. Bilim İnsanı
 5. Ekip Üyesi
 6. İletişimci
 7. Lider ve Yönetici olmaktır.

 

 

1.“Diş Hekimi” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Tüm klinik uygulamalarda bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon riskini göz önünde bulundurarak evrensel sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına uyar.
 2. Tanı için gerekli yöntem ve cihazları kullanabilir.
 3. Hastanın ağız ve diş sağlığı üzerinde etkili genel sağlık, sosyal durum gibi faktörleri değerlendirir.
 4. Elde ettiği bulguları değerlendirerek ihtiyaca uygun tedavi planını yapabilir ve tedaviyi uygular.
 5. Erken tanı ve tedavi yöntemlerini kullanır.
 6. Tanı ve tedavi planı bilgilerini avantaj ve dezavantajları ile birlikte hasta ve yakınlarına anlatabilir.
 7. Hastanın tedavisini yürütebilmek için uygun psikolojik durumu oluşturur.
 8. Tedavi planlamasında acil ve öncelikli durumları göz önünde bulundurur.
 9. Acil müdahale yapabilir ve gerektiğinde uzmana yönlendirebilir.
 10. Öncelikli ve riskli hasta gruplarını ayırabilir ve bunlara yönelik ağız diş hizmeti sunabilir.
 11. Ağız diş sağlığı ile ilişkili tedavi planı yapabilir ve uygun ilaç reçete edebilir.
 12. Hastada istismar ve/veya ihmal olması durumunu tespit edebilir ve süreci yönetir.
 13. Mesleki uygulamaları kendi bedensel ve ruhsal sağlığını gözeterek gerçekleştirir.
 14. Öncelikli, engelli, geriatrik ve riskli hasta gruplarını ayırabilir ve bunlara yönelik ağız diş sağlığı hizmeti sunabilir.
 15. Salgın hastalık koşullarında mesleki uygulamalarını gerçekleştirebilecek bilgi düzeyine sahiptir.
 16. Koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygulamalarını mesleğinin merkezine alır.

 

2. “Profesyonel ve Etik” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Yaşam boyu öğrenme prensibi ile kendini geliştirir.
 2. Hastası, hasta yakınları karşısında ve toplumda saygın bir duruş sergiler.
 3. Yasal hak ve sorumluluklarını bilir.
 4. Sorumlu bir yurttaş, etik değerlere sahip bilim insanı, adil bir yönetici ve lider olma özelliğiyle rol model olabilir.
 5. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerini toplumsal ihtiyaçlarına göre programlayabilir
 6. Hekim hasta ilişkisinde gizlilik ilkesine bağlı kalır.
 7. Hasta kayıtlarının gizliliğini sağlar.
 8. Hastayı bilgilendirir ve aydınlatılmış onam alır.
 9. “Önce zarar verme” kuralını benimseyerek mesleki uygulamalarını gerçekleştirir.
 10. Mesleki uygulama sınırlarını bilir.
 11. Meslektaşlarına saygılıdır, iş ahlakı değerlerine önem vererek deontolojik ilkeleri göz önünde bulundurur.

 

3. “Sağlık Çalışanı” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin ağız ve diş sağlığı durumunu ve bu duruma etki edebilecek faktörleri kanıta dayalı yöntem ve araçlarla değerlendirerek tanımlayabilir.
 2. Bu sağlıklı olma durumunun geliştirilmesi için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim ve uygulamaları toplumun ihtiyaçlarının farkında olarak ve sağlıkta kalite standartlarına uygun olarak yerine getirebilir.
 3. Diğer sağlık çalışanları ile ortak çalışmalar yürütür.
 4. Sağlığa etki eden tüm ulusal ve uluslararası politika ve uygulamaları, gelişim süreçleri takip eder, ağız ve diş sağlığının toplumun sağlığına olası etkilerini değerlendirebilir ve gerektiğinde bu değerlendirmeleri bilim ve toplumsal gereksinimler zemininde bir araya getirip düşüncelerini savunabilir.
 5. Hastanın genel sağlığını önceleyerek hastası için en uygun kararları alabilir.

 

4. “Bilim İnsanı” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 

 1. Meslek alanı ile ilgili yeni bilgi ve becerilere ait bilgi kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilir.
 2. Bağımsız bir şekilde öğrenerek ve deneyimlerinden ders alarak kendisini geliştirebilir ve öğrendiklerini diş hekimliği uygulamalarında kullanabilir
 3. Bilimi ve bilimsel yöntemi etik kurallar çerçevesinde kullanarak yeni mesleksel bilgi ve uygulamaların oluşturulmasına, paylaşılmasına, uygulanmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
 4. Ulusal ve uluslararası alanda literatür takibi yaparak ve bilimsel etkinliklere katılarak kendini geliştirir ve bu kazanımları ve kendi deneyimlerini sentezleyerek diş hekimliği alanında kullanabilir.
 5. Uluslararası literatürü takip edebilmek amacıyla üniversitenin sağladığı yabancı dil öğrenme kaynaklarından faydalanabilir.

 

5.  “Ekip Üyesi” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Çalıştığı ortamda tüm çalışanlarla etkin bir ekip üyesi rolünü üstlenir.
 2. İçinde yer aldığı toplumun sağlık düzeyini yükseltme hedefiyle kurulmuş tüm disiplinler arası ekiplerde, kendisinin ve diğer üyelerin sınırlarını bilerek, ekibin başarısını ön planda tutarak, mesleksel sorumluluklarını ve görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilir.
 3. Disiplinler arası uyumlu çalışma zemini oluşturulması için, diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışabilir.
 4. Ekip içerisinde çatışmanın önlenmesine yönelik uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için çalışabilir.
 5. Diş hekimi yardımcı personelinin eğitimine katkıda bulunur.

 

6. “İletişimci” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Sözel ve yazım dilinde Türkçeyi yetkin bir şekilde kullanabilir.
 2. Medya ve sosyal iletişim ağlarını doğru kullanabilir.
 3. Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları göz önüne alarak karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir iletişim oluşturabilir.
 4. Hekimlik uygulamaları sırasında gereksinim duyduğu bilgileri; hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları ve diğer meslek üyelerinden doğru bir şekilde toplayıp bu bilgileri mesleksel deneyimi ile birleştirerek kullanabilir.
 5. Hekimlik uygulamaları sırasında elde ettiği bilgileri; gerektiğinde hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları, diğer meslek üyeleri ve toplumla, mesleksel ve etik normlara uygun bir şekilde paylaşabilir.

 

7. “Lider ve Yönetici” Olarak Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu

 1. Kendi bilgi, görgü ve deneyimlerinden yola çıkarak, yerel ya da ulusal düzeyde sağlık bakım hizmetlerinde ağız ve diş sağlığının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesini destekler.
 2. Mesleğiyle ilgili çalışma ve öğrenme süreçlerini iyi hekimlik uygulamaları doğrultusunda yürütürken kendi kariyerini de etkin bir şekilde yönetebilir.
 3. Sorunu zamanında fark ederek uygun çözüm üretebilir.
 4. Mesleki uygulamalar sırasında oluşan çevreye ve insan sağlığına zararlı atık ve toksik maddeleri atık yönetimi kriterlerine uygun olarak elimine edebilir.

 

EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu;

 1. Belirti ve bulguları uygun şekilde değerlendirip, hastalık ve durumlarla ilişkilendirerek tanı, tedavi ve sevk süreçlerini yönetir.
 2. Dental ve tıbbi acil durumlar ile riskli ve öncelikli durumları saptayabilecek bilgiye sahiptir.
 3. Güncel ve kanıta dayalı bilimsel bilgiye uygun araç gereçler ile ulaşarak eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlar.
 4. Toplumun sağlık düzeyinin iyileştirilmesine yönelik olarak çalışan birey veya gruplarla iletişim ve iş birliği içindedir.
 5. Diğer sağlık çalışanları ile uyum içerisinde, ekibin başarısını ön planda tutarak etkin bir şekilde ekip çalışması yapar.
 6. Hastadan elde ettiği verileri tıp ve diş hekimliği kuramsal bilgileriyle birlikte değerlendirerek sistematik bir tedavi planı oluşturur.
 7. Mesleğiyle ilgili uygulama, araştırma, öğrenme ve yönetimsel süreçleri bilişim teknolojilerinden de yararlanarak yürütür.
 8. Bilgi ve becerilerini geliştirmeye sürekli olarak açıktır ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiştir.
 9. Hastalar ve yakınları ile sosyal ve kültürel farkları gözeterek karşılıklı güven, anlayış ve saygı temelinde iletişim oluşturur.
 10. Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkili ve doğru biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurar.
 11. Toplum sağlığını gözeterek önleyici ve koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunar.
 12. Görev ve sorumluluklarını bilir, etik ve insani değerleri gözeterek mesleğini yapar.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ