canlı destek
canlı destek

KOMİTELER, EKİPLER VE SORUMLULAR

 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI

1- Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
2- Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması
3- Radyasyon güvenliğinin sağlanması
4- Güvenli Cerrahi uygulamalarının sağlanması
5- Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
6- Enfeksiyon komitesinin raporlarının sunulması

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlenmelidir. 

KOMİSYON ÜYELERİ  

Prof.Dr. Ali Rıza ALPÖZ

Prof.Dr. Nesrin DÜNDAR

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)

Doç.Dr.Berivan Tuğba TÜRK

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU

Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK

Halil BERBER

Suna KARALDI

Erdal ÇAKIR

Aydın SAĞKAYA 

Aslı ÖZTÜRK

 

ÇALIŞAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ      

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır.       
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI       
 
1-    Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması.
 

2-    Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.

3-    Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.

4-    Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.

5-    Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma  risklerinin azaltılması.

6-    Sağlık taramalarının yapılması.

YAPILMASI GEREKENLER

a.    Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b.    Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.

c.    Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Doç.Dr.Hakan BULUT (BAŞKAN)

Prof.Dr.Özant ÖNÇAĞ

Doç. Dr. Arzu AYKUT YETKİNER

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Doç.Dr.Furkan DİNDAROĞLU

Nesrin DÖNÜM

Ayşe KOL    

             

 

EĞİTİM KOMİTESİ       

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir kişi ve bölüm kalite sorumlularından en az iki kişi yer almalıdır. 
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI     
 
1-    Hizmet Kalite Standartları Eğitimi
 

2-    Hizmet İçi eğitimler

3-    Uyum eğitimleri (yeni başlayanlara yönelik)

4-    Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. İlgili eğitimlerin yıllık planların yapılması.

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof.Dr.Şebnem TÜRKÜN (BAŞKAN)

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER

Doç.Dr.Pınar MERİÇ

Prof.Dr.Esin ALPÖZ

Doç.Dr.Hande KEMALOĞLU

Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK

Doç.Dr. Meltem ÖZDEN

Dr.Seniha Senem MİÇOOĞULLARI

Doç.Dr.Furkan DİNDAROĞLU

Doktora Öğr.Üy.İlhan UZEL

Doktor Öğr.Üy. Ege DOĞAN

Fakülte Sekreteri Birol YENİCE 

Rıdvan BELİNDİR

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ   

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, teknik servis sorumlusu, hastane güvenlik amiri, afet ve acil durum yönetimi sorumlusu, tıbbi cihaz yönetimi sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır. 
      
KOMİTENİN GÖREV TANIMI
 

1- ADSM/ADSH alt yapı güvenliğinin sağlanması.
2- Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
3- Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
4- Atık yönetimi çalışmaları.
5- Tıbbi cihazların bakım ayar ve Kalibrasyon planlarının ve kalibrasyonlarının yapılması.
6- Tehlikeli maddelerin yönetimi konularını kapsamalıdır.
7- Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
8- Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler Farmakovijilans sorumlusuna bildirilmeli.
a. Kalite yönetim birimine iletilmeli.

9- Olay bildirimleri kalite yönetim birimine yapılmalı. (Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod)
a. Kalite yönetim birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletmeli.

YAPILMASI GEREKENLER

a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

b. Gerektiğinde düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
c. Güvenlik raporlama sistemine yönelik düzenleme yapılmalıdır.
d. Güvenlik raporlama sistemi kurulmalıdır.
e. Komiteler olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapmalı.
f. Düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalı.
g. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilmelidir.

KOMİSYON ÜYELERİ

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN )

Doç.Dr. Pınar MERİÇ

Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU

Doktor Öğr. Üyesi Gözde KANDEMİR DEMİRCİ

Nesrin DÖNÜM

Hakan EROĞLU

Ergün TOPALOĞLU

Birol YENİCE

Erol ŞEN

Gökhan DEMYEN

Aydın SAĞKAYA

                               

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ          

Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir diş hekimi, protez laboratuvar sorumlusu, röntgen sorumlusu, hastane bilgi sistem sorumlusu, hekim dışı sağlık personelinden en az bir temsilci ve bölüm kalite sorumlularından en az iki temsilci yer almalıdır        
 
KOMİTENİN GÖREV TANIMI
 
1- Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünün sağlanması.
2- Enfeksiyon kontrolü çalışma talimatnamesi hazırlamak.
3- Enfeksiyon Kontrol Programı kapsamında hizmet içi eğitim vermek ve uygulamaları denetlemek.
4- Enfeksiyon Kontrolü açısından kliniklere görüş bildirmek ve denetlemek.
5- Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon ilkelerini belirlemek.
6- Sarf malzeme ve demirbaş alımlarında enfeksiyon kontrolü açısından görüş bildirmek.
7- Enfeksiyon Kontrolü kapsamında yıllık hedef belirlemek ve yönetime faaliyet raporu hazırlamak.
 
YAPILMASI GEREKENLER
 
a. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
b. Çalışanlara hizmet içi eğitimler hazırlanmalıdır.
c. Enfeksiyon kontrolü açısından klinik denetimleri yapmalıdır.
d- Yıllık hedefleri ve faaliyet raporlarını klinikler ile paylaşmalıdır.
 
KOMİSYON ÜYELERİ
 
Prof.Dr.Tunç İLGENLİ (BAŞKAN)
Prof.Dr.Murat TÜRKÜN
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç.Dr. Burcu ŞEREFOĞLU
Doktor Öğr. Üyesi Cem PEŞKERSOY
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Dr. Heval TAŞLI
Prof.Dr.L.Şebnem TÜRKÜN
Prof.Dr.Özant ÖNÇAĞ
Doç.Dr.Erinç ÖNEM
Doktora.Öğr.Üyesi Ege DOĞAN
Uzm. Gözde IŞIK
Ayşe KOL 
Öznur TÜRKMEN
  
 
       
 
PROTEZ LABORATUVAR SORUMLULARI      

Sorumlulukları

Protez laboratuvarı işleyiş ve süreçlerin kontrolünden sorumludur. 

Prof.Dr.Muhittin TOMAN (BAŞKAN )
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doktor Öğr. Üyesi İlhan UZEL
Doktor Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
Muammer SUNDU
Suna KARALDI     
             

 

 

ARŞİV KOMİTESİ

Doç.Dr.Arzu YETKİNER (BAŞHEKİM)  
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doktor Öğr.Üyesi S. Senem MİÇOĞULLARI       
Ahmet GÖZEL
Ali DEMİRARSLAN 
   
 

ATIK YÖNETİM SORUMLULARI

Sorumlulukları

Atık yönetim planının oluşturulması, yürütülmesi için gerekli tüm ekipmanların sağlanması, eğitimlerin yapılması, kontrollerin sağlanması, atıkların mevzuat doğrultusunda toplanması, geçici depolanmasının sağlanmasından sorumludur.

Prof.Dr.Nesrin DÜNDAR (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Erinç ÖNEM
Doç. Dr. Mehmet Emin KAVAL
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Doktor Öğr.Üyesi Ege DOĞAN
Doktor Öğr.Üyesi İlhan UZEL
Doktor Öğr.Üyesi Cem PEŞKERSOY
 

 

BEYAZ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Beyaz kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞKAN)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Fak.Sekr. Birol YENİCE
Nesrin DÖNÜM

 
 

 

MAVİ KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Mavi kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (BAŞHEKİM)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Hem.Serap ÇELİK
 

 

KIRMIZI KOD SORUMLULARI

Sorumlulukları

Kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlamak, tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasıdır.

Doç.Dr. Meltem ÖZDEN (Başkan)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (Başhekim)
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç. Dr. Furkan DİNDAROĞLU
Ergün TOPALOĞLU
Fak.Sekr. Birol YENİCE
Gökhan DEMYEN
Ergün TOPALOĞLU

 

ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

Doktor Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
Doktor Öğr. Üyesi Gözde KANDEMİR DEMİRCİ
Dr.Heval TAŞLI ŞAHAN 


 
 

 

BİNA TURU EKİBİ

Doktor Öğr.Üyesi Gözde KANDEMİR DEMİRCİ
Fak.Sekr. Birol YENİCE
Gökhan DEMYEN 
Hakan EROĞLU 
Ayşe KOL 


 
 

 

RADYASYON GÜVENLİĞİ SORUMLULARI

Sorumlulukları

Hasta, hasta yakını ve çalışanların radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu tedbirlerin uygulanma durumunu izlemektir.

Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER (Başhekim)
Prof.Dr.Pelin GÜNERİ
Doç.Dr.Hakan BULUT 
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Erdal ÇAKIR  

 

KALİTE BİRİM SORUMLULARI

Prof.Dr.Ece EDEN
Prof.Dr. Eralp BUDUNELİ
Doç.Dr.Erinç ÖNEM 
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER 
Doç.Dr.Pınar MERİÇ 
Doç.Dr.Ayşe GÖZDE TÜRK
Doktor Öğr. Üyesi Ege DOĞAN
Doç.Dr.Ayşe Gözde TÜRK 
Doktor Öğr.Üyesi S. Senem MİÇOĞULLARI    
Dr. Elif ERCAN
Uzman Gözde IŞIK

İSG İÇ DENETİM

Dt. Yasemin TAHİR (Periodontoloji)
Dt. Betül ANNAÇ (Pedodonti)
Dt. Serter Mert SELAMET (Protetik Diş Tedavisi)
Dt. Yıldız ÜNÜVAR (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi)
Dt. Taha GÜLTEKİN (Endodonti)
Dt. Yeldem Tilbe İNHANLI (Ortodonti)
Dt. Oğuzhan BAYDAR (Radyoloji)
Dt. Mehmet Ali ÇALIŞKAN (Restoratif)

2022 YILI BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ SORUMLULARI

Cerrahi
Dt. Gözde IŞIK
Hmş. Hayriye YILMAZ
Radyoloji
Dt. Ömer Can ÖZTÜRK
Nilay KARABAĞLI
Endodonti
Dt. Ayşenuz KIZILTAŞ
Öznur TÜRKMEN
Ortodonti
Dt. Fidan İZ
Burcu Aylin BAYHAN     
Protez                 
Dt. Burcu DEDAŞ
Vildan BAYRAMİÇ
Pedodonti                                                                                       
Dt. Gülhan ÖZER
Adile KARKİN
Restoratif
Dr. Elif Ercan DEVRİMCİ
Nevin Akdeniz YÜNDEN
Periodontoloji
Dt. Ceren BAYRAKTAR
Serap ÇELİK
 
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÖĞRENCİ
06.01.2022 tarihinden itibaren 4.Sınıf EKİN ÖZTÜRK
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ENFEKSİYON KOMİTESİ
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ATIK KOMİSYONU
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
 
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ YANGIN TÜPÜ AYLIK KONTROLLERİ
GÖKHAN DEMYEN – MUSTAFA ÖZTÜRK (09.07.2021)
İLAÇ YÖNETİMİ SORUMLULARI    
 
Sorumlulukları

      O İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi o Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması o Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve “Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” hazırlanması     

 
Prof.Dr.Dilşah ÇOĞULU (BAŞKAN)
Doç.Dr.Arzu AYKUT YETKİNER
Doç.Dr.Pınar MERİÇ
Doç.Dr.Banu ÖZVERİ KOYUNCU
Doç.Dr.Çiğdem ATALAYIN ÖZKAYA
Doktor Öğr.Üyesi Gözde KANDEMİR DEMİRCİ
Nuriye ŞİMŞEK
Şahende KIYAK 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ